Przedszkole Miejskie nr 29
"Kasztanowa Kraina"
w Gorzowie Wielkopolskim
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

 

REGULAMIN

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 29 „KASZTANOWA KRAINA W GORZOWIE WLKP.

Załącznik do Zarządzenia nr 10 / 2017 z dnia 30.08.2017

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 29 „Kasztanowa Kraina” w Gorzowie Wlkp.

 

 

1)      Regulamin jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady i organizację pracy placówki. Został opracowany na podstawie Statutu przedszkola, Uchwał Rady Miasta Gorzowa Wlkp. regulujących zasady funkcjonowania placówki, wytycznych Wydziału Edukacji i ustaleń Rady Pedagogicznej.

2)      Podstawą przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej jest złożenie pisemnego „Wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola” lub pisemnej „Deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej”.

3)      Dziecko zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.

4)      Przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, leczenie sanatoryjne) po uprzednim zgłoszeniu
u nauczycielek grup.

5)      W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzie zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie Dyrektora Przedszkola.

6)      Informację o rezygnacji z uczęszczania dziecka do placówki należy złożyć na piśmie u Dyrektora Przedszkola w miesiącu poprzedzającym rezygnację.

7)      Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola
i z przedszkola do domu.

8)      Od momentu przekazania dziecka przez rodzica (prawnego opiekuna) nauczycielowi przedszkola, za jego bezpieczeństwo odpowiadają pracownicy placówki do czasu odbioru  dziecka z sali przedszkolnej lub placu zabaw przez rodzica (prawnego opiekuna).

9)      Na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają ubezpieczeniu od następstw niebezpiecznych wypadków. Koszt ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku.

10)  W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowana jest podstawa programowa (zgodna z aktualnym Rozporządzeniem MEN) oraz programy
z Zestawu Programów Wychowania Przedszkolnego dopuszczone do użytku przez Dyrektora PM nr 29 na dany rok szkolny.

11)  Organizację pracy przedszkola określa Ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

12)  Na podstawie Ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

13)  Czas pracy przedszkola wynosi 11 godzin (6:00 -  17:00).

14)  Dziecko do przedszkola należy przyprowadzać między godz. 6:00 – 8:00, a odbierać od godz. 14:30 do 17:00.

 

 

15)  Czas pracy grup w oddziałach przedszkolnych  znajdujących się w budynku SP nr 13 wynosi 9 godzin (7:00 - 16:00). Od godz. 6:00 do godz. 6:59 dzieci z powyższych oddziałów należy przyprowadzać do budynku przedszkola, a odbierać po godz. 16:00.

16)  Rodzice zobowiązani są do wcześniejszego informowania nauczycielek o późniejszym przyjściu dziecka do przedszkola i wcześniejszym odebraniu dziecka z przedszkola.

17)  Ze względu na bezpieczeństwo wychowanków, drzwi przedszkola zamykane są o godz. 8:15 a otwierane o godz. 14:15. W godzinach otwarcia przedszkola w holu dyżuruje woźna.

18)  W placówce funkcjonują tylko oddziały zapewniające dzieciom opiekę powyżej 5 godzin dziennie i cztery posiłki (śniadanie 8:30; II śniadanie 10:15;
zupa z podwieczorkiem 11:30, 14:00 II danie obiadowe).Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za wyżywienie dzieci ustala Dyrektor
w porozumieniu z organem prowadzącym.

19)  Wysokość świadczenia za pobyt dziecka w przedszkolu ustala Rada Miasta Gorzowa Wlkp. w drodze uchwały.

20)  Zwolnienia lub umorzenia dotyczące opłaty za przedszkole dokonywane są na podstawie aktualnie obowiązujących uchwał Rady Miasta.

21)  Opłata miesięczna za pobyt dziecka w przedszkolu obejmuje wszystkie faktycznie zarejestrowane godziny pobytu dziecka w danym okresie rozliczeniowym, poza godzinami od 8.00 do 13.00.

22)  W godzinach od 8.00 do 13.00 pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny.

23)  Opłata za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza godzinami 8:00-13:00 wynosi 1 zł dla dzieci w wieku do 5 lat.  

24)  Miesięczna opłata (wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu poza godzinami 8:00-13:00) w formie zaliczki powinna być wniesiona do 15-go dnia każdego miesiąca, którego należność dotyczy. W przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni. Nieterminowe uiszczanie opłat powoduje naliczanie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami.

25)  Sposób wnoszenia opłat (miejsce wnoszenia: kasa przedszkola, wskazanie konta; sposób: gotówka, przelew, terminy) kierownik gospodarczy podaje do wiadomości na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

26)  Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola
w następujących przypadkach:

1) w przypadku nieobecności dziecka, trwającej nieprzerwanie 30 dni, bez uzasadnionej przyczyny,

2) dwukrotne, nieuzasadnione uiszczenie opłaty za przedszkole po terminie,

3) nie uiszczenie opłaty do końca miesiąca, w którym minął termin płatności.

27)  Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację, tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci (sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców).

28)  Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii (dla dzieci 6- letnich) tym wychowankom, których Rodzice wyrażają takie życzenie.

29)  Dzieci nie powinny przynosić do placówki zabawek bądź innych rzeczy wartościowych. Za przyniesione przez dziecko rzeczy wartościowe przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.