Przedszkole Miejskie nr 29
"Kasztanowa Kraina"
w Gorzowie Wielkopolskim
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

 

 INFORMACJE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRZEDSZKOLA W TRAKCIE EPIDEMII COVID - 19

1. Otwarcie przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski 11 maja   2020 r.

2. Dyrektor przedszkola poprzez platformę iPrzedszkole do dnia 7 maja 2020 r. określi dyspozycyjność placówki, ilość grup i maksymalną liczbę dzieci objętych opieką. Z organizacji wyłączone zostaną sale bez dostępu do łazienki oraz sale przejściowe.

3. Liczebność grupy wynosi do 12 dzieci, w sytuacjach wyjątkowych za zgodą organu prowadzącego może być zwiększona o 2 dzieci, z zachowaniem zasady minimalnej  przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali, nie mniejsza niż 4 m² na dziecko i każdego opiekuna.

4. Wszystkie szczegółowe informacje, procedury i wzory oświadczeń, będą dostępne dla rodziców na platformie iPrzedszkole.

5. Rodzice  zainteresowani umieszczeniem dzieci w placówce przedszkolnej powinni w terminie do 8 maja do godz. 10.00 przesłać poprzez komunikator iPrzedszkole  wymagane oświadczenia.

6. Możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest adresowana przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki  zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.

7.  W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pracowników przedszkoli i żłobków, dzieci obojga rodziców pracujących. 

8.  8 maja do godz. 14.00 rodzic poprzez komunikator zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola.

9.  Rodzice na bieżąco informowani będą o pojawiających się wolnych miejscach.

10. Do przedszkola będzie można dopisać dziecko tylko w przypadku rezygnacji innego dziecka.

11.  Dziecko posyłane do przedszkola powinno być zdrowe – bez objawów  chorobowych, alergii, chorób przewlekłych.

12.  Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę, rodzic zobowiązany jest do przekazywania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka.

13.  Nie należy posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

14.  Rodzic zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka w rękawiczkach i maseczce ochronnej. Dziecko, które ukończyło 4 lata, musi mieć zapewnioną indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

15.  Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywać się będzie do godz. 8.15 Przed wejściem do przedszkola rodzic/prawny opiekun przyprowadzający dziecko będzie miało dokonany pomiar temperatury ciała. Podwyższona temp. u dziecka lub rodzica, eliminuje przyjęcie dziecka do placówki.

16.  Pracownik może także odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola wtedy, gdy zauważy oznaki infekcji.

17.  Rodzice w oczekiwaniu na pomiar temperatury muszą zachowywać dystans społeczny w stosunku do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 2 m.

18.  Dziecko przyprowadza i odbiera tylko jedna osoba dorosła i zdrowa.

19.  Dziecko do przedszkola nie może przynosić niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

20.  Podczas pobytu w przedszkolu nie będą organizowane dzieciom żadne wyjścia poza placówkę, spacery czy też wycieczki. Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z istniejącego na terenie przedszkola placu zabaw, na którym wyznaczone zostaną sektory do przebywania poszczególnych grup.

21.  W przypadku  wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu gorączki dziecko zostanie umieszczone w izolatorium (wydzielone pomieszczenie) a rodzic/opiekun zostaje poinformowany telefonicznie i ma obowiązek niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. Do czasu przyjazdu rodzica, opiekę nad dzieckiem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora pracownik.

22.  W przypadku zakażenia koronawirusem, przedszkole będzie postępować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

23.  Na podstawie powyższej informacji każde przedszkole opracuje wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa.

 
PROCEDURA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 29
„KASZTANOWA KRAINA” W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
W OKRESIE EPIDEMII COVID-19
 
 
Podstawa prawna: Wytyczne GIS oraz Ministra Zdrowia
 
I.OGÓLNE ZASADY:

1. Otwarcie przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski rozpocznie się 11 maja 2020 r.

2. Dyrektor przedszkola poprzez platformę iPrzedszkole określi dyspozycyjność placówki, ilość grup i maksymalną liczbę dzieci objętych opieką. Z organizacji wyłączone zostaną sale bez dostępu do łazienki oraz sale przejściowe.

3. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, w tym szczególnie: dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4. Rodzic/opiekun prawny, który chce przyprowadzić dziecko do przedszkola, musi wcześniej powiadomić o tym dyrektora i dostarczyć poprzez komunikator iPrzedszkole wymagane oświadczenia (załącznik nr 1).

5. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę, rodzic/opiekun zobowiązany jest do przekazywania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka. Nie należy posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

6. Dziecko posyłane do przedszkola powinno być zdrowe – bez objawów chorobowych.

7. Dziecko jest przyprowadzane lub odbierane z przedszkola tylko przez jednego rodzica/opiekuna prawnego.

8. Przedszkole jest czynne w godz. od 6.00 do 17.00. Przyjmowanie dzieci odbywać się będzie do godz. 8.15. Przed wejściem do przedszkola rodzic/prawny opiekun i dziecko będą mieli dokonany pomiar temperatury ciała. Podwyższona temperatura u dziecka lub rodzica, eliminuje przyjęcie dziecka do placówki.

9. Pracownik może także odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola wtedy, gdy zauważy oznaki infekcji.

10. Rodzic/opiekun przed drzwiami do przedszkola ustawia się w miejscu do tego wyznaczonym z zachowaniem określonych odległości.

11. W przypadku przybycia o jednakowym czasie innych rodziców, należy zachować dystans społeczny w stosunku do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 2 m.

12. Dziecko, które ukończyło 4 lata, musi mieć zapewnioną indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

 

II.PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA

1. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka w rękawiczkach i maseczce ochronnej. Maseczkę ochronną dziecka od 4 roku rodzic zabiera po oddaniu dziecka.

2. Wejście do przedszkola koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Rodzic/opiekun prawny dzwoni do przedszkola dzwonkiem wejściowym – wtedy dochodzi osoba koordynująca i otwiera drzwi, dokonuje pomiaru temperatury.

3. Rodzice nie wchodzą do przedszkola, dziecko po pomiarze temperatury odbierane jest przez pracownika obsługi i doprowadzane do szatni zorganizowanej przy każdej sali, nauczyciel pomaga dziecku w samoobsłudze a następnie kieruje dziecko do łazienki w celu umycia rąk.

4. Przy odbieraniu dziecka, rodzic/opiekun prawny przekazuje w drzwiach pracownikowi koordynującemu nazwisko i imię dziecka, po sprawdzeniu upoważnienia do odbioru, dziecko przebrane w ubiór wyjściowy zostaje przekazane rodzicowi.

5. Jeżeli w czasie odbioru dziecka grupa będzie przebywała na przedszkolnym placu zabaw, na drzwiach wejściowych do przedszkola zostanie umieszczona odpowiednia informacja dla rodziców.

6. W zaistniałej sytuacji odbiór dziecka odbędzie się przy wejściu na plac zabaw za budynkiem przedszkola z zachowaniem określonych odległości.

7. Rodzic/opiekun prawny po odebraniu dziecka jest zobowiązany opuścić teren przedszkola.

8. Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia na zewnątrz przedszkola obowiązują zasady wynikające z wytycznych ministerstwa w sprawie COVID – 19.

 

III.ZASADY POBYTU DZIECI

1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali, o określonym czasie funkcjonowania.

2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.

3. Liczebność grupy wynosi 12 dzieci, w sytuacjach wyjątkowych za zgodą organu prowadzącego może być zwiększona o 2 dzieci, z zachowaniem zasady minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali, nie mniejsza niż 4 m² na dziecko i każdego opiekuna.

4. Dziecko do przedszkola nie może przynosić niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek/pluszaków.

5. Dzieci w przedszkolu nie będą myły zębów.

6. Co najmniej raz na godzinę sala powinna być wietrzona i prowadzona gimnastyka przy otwartych oknach.

7. Przedmioty i sprzęty w przedszkolu należy utrzymywać w czystości ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: zabawek, przyborów sportowych, poręczy, klamek, uchwytów, oparć krzesełek, blatów stołów, parapetów, ciągów komunikacyjnych, itp.

8. Dziecko będzie miało ograniczoną możliwość korzystania z zabawek. Z sali usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszaki, poduszki, zabawki materiałowe, drobne klocki, itp.

9. Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z istniejącego na terenie przedszkola placu zabaw, na którym wyznaczone zostaną sektory do przebywania poszczególnych grup.

10. Sprzęt na placu zabaw musi być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, przez osobę sprawującą dyżur w danym dniu na placu.

11. W przypadku braku możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji urządzeń na placu zabaw, zostanie on oznaczony taśmą i odpowiednio zabezpieczony przed używaniem.

12. Podczas pobytu w przedszkolu nie będą organizowane dzieciom wyjścia poza placówkę, spacery, wycieczki.

13. Nauczyciel szczególną uwagę będzie zwracał, aby dzieci często myły ręce, w tym: przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

 
IV.INFORMACJE DODATKOWE

1. Rodzic/opiekun nie może wchodzić do przedszkola ze względu na konieczność zachowania wzmożonych procedur higienicznych i utrzymania czystości w placówce.

2. Wszelkie informacje o dziecku przekazuje pracownik odprowadzający dziecko.

3. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki dziecko zostanie umieszczone w izolatorium (wydzielone pomieszczenie) a rodzic/opiekun zostaje poinformowany telefonicznie w celu niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

4. Wszystkie szczegółowe informacje, procedury i wzory oświadczeń, będą dostępne dla rodziców na platformie iPrzedszkole.

5. W przypadku zakażenia koronawirusem, przedszkole będzie postępować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

 
Procedura wchodzi w życie z dniem 07.05.2020
 
 
Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki:
Załącznik 1 – oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych
Załącznik 2 – karty dezynfekcji,
Załącznik 3 – karta informacyjna o stanie zdrowia,
Załącznik 4 – instrukcja mycia rąk,
Załącznik 5 – oświadczenie nauczyciela/pracownika,
Załącznik 6 – oświadczenie o zatrudnieniu rodziców.
 
 
 


 
Załączniki:

W związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, służby sanitarne działają zgodnie z ustalonym postępowaniem. Pacjent jest hospitalizowany i czuje się dobrze.

Należy przede wszystkim zachować spokój, na bieżąco śledzić komunikaty i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.

Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość 

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metra  odległości zosobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

 

 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...
Emilka
sadzenie cebulek...
Julia S.