Przedszkole Miejskie nr 29
"Kasztanowa Kraina"
w Gorzowie Wielkopolskim
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 

       1 .  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego
    nr 29 im. Kasztanowa Kraina z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Wróblewskiego 48.

 

       2.  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana
   danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan
   skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail:
    krystian.wojcik.rodo@gmail.com, tel. 605858748.

 

       3.  Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 29
   "Kasztanowa Kraina" 
– przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
   obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej
    zgody.

 

       4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. wykonania umów zawartych z kontrahentami;
 2.  wypełnienia obowiązku prawnego;
 3.  w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

        5.  W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami
   Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1.  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2.  inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

        6.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
   celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
   przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu        następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych – na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO;
 3.  prawo do żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO;
 4.  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na podstawie art. 21 RODO;

        8.   W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
    osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje
    Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
    nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
    zgody przed jej wycofaniem.

        9.   W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
    Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
    wniesienia skargi do organu nadzorczego -
Prezesa Urzędu Ochrony Danych
    Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

        10.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,
    podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 

        11.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
    przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta
    umowa.

 

       12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
     w tym również w formie profilowania.

 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...
.