Przedszkole Miejskie nr 29 "Kasztanowa Kraina"
w Gorzowie Wielkopolskim
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

*procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

  

PROCEDURA
PRZYPROWADZANIA
I ODBIERANIA DZIECI

Z PRZEDSZKOLA OBOWIĄZUJĄCA

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 29
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 


 
Załączniki:

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 29 W GORZOWIE WLKP.

 

1.   Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola
w ustalonych godzinach: od 6.00 do 8.00, 14.30 – 17.00, lub w wyjątkowych sytuacjach w dowolnym czasie, po wcześniejszym poinformowaniu nauczyciela grupy
o późniejszym przybyciu dziecka i wcześniejszym odebraniu.

2.   Ze względu na bezpieczeństwo wychowanków drzwi przedszkola zamykane są
o godz. 8: 15, a otwierane o godz. 14: 15. W godzinach otwarcia przedszkola w holu dyżuruje woźna.

3.   Biorąc pod uwagę czas pracy grup w oddziałach przedszkolnych znajdujących się
w budynku SP nr 13 (7: 00 - 16: 00), rodzice (prawni opiekunowie) dzieci z powyższych oddziałów przyprowadzają je do budynku PM nr 29 od godz. 6: 00 do godz. 6: 59,
·a odbierają po godz. 16:00.

4.   Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzający i odbierający dzieci z budynku
SP nr 13 zobowiązani są do okazania identyfikatora dyżurującemu portierowi w szkole,
a następnie udają się bezpośrednio do sali.

5.   Dzieci odbierane są z przedszkola lub szkoły. Nie mogą być odbierane podczas przechodzenie z budynku przedszkola do szkoły i odwrotnie.

6.   Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiedzialni są za ich bezpieczeństwo w drodze
do przedszkola i z przedszkola do domu.

7.   Rodzice (prawni opiekunowie) osobiście powierzają dziecko nauczycielowi. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.

8.   Rodzice prawni opiekunowie przyprowadzając i odbierając dziecko potwierdzają ten fakt w tygodniowej karcie obecności. Podczas przyprowadzania i odbierania dziecka w Sali przebywa jeden rodzic.

9.   Nauczyciel odbierający dziecko od rodzica (prawnego opiekuna) ma obowiązek zwrócenia uwagi, czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych, mogących stworzyć zagrożenie. Za przyniesione przez dziecko rzeczy wartościowe przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

10.        Dziecka chorego lub którego stan uzasadnia podejrzenie o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola.

11.   Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.

12.   Dziecko odbierane jest z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów)
lub upoważnione przez nich osoby pełnoletnie zapewniające mu pełne bezpieczeństwo,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

13.   Wypełnione upoważnienia do odbioru dziecka na dany rok szkolny (załącznik nr 1), rodzice osobiście przekazują nauczycielom lub dyrektorowi przedszkola. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane bądź zmienione przez rodziców (prawnych opiekunów).

14.   Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić osobę pełnoletnią do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola (załącznik nr 2). W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach mogą upoważnić osobę niepełnoletnią, jeżeli uważają ją za odpowiedzialną
i złożą pisemną wolę przyjmując na siebie pełne konsekwencje i odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo swojego dziecka. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie osobiście upoważnienia w formie pisemnej dzień przed lub w dniu odbioru dziecka.

15.   Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i okazać go na żądanie nauczycielki.

16.   Na telefoniczną prośbę rodzica/opiekuna, czy innej osoby, dziecko nie może być wydane.

17.   Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie).

18.   Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.

19.   Życzenie rodziców (prawnych opiekunów) dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

20.   Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście od nauczycielki.

21.   Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu.

22.   Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie przedszkola pod opieką rodziców (prawnych opiekunów).

23.   W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione
do odbioru o zaistniałym fakcie.

24.   W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję
o powiadomieniu Policji.

25.   Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice (prawni opiekunowie) oraz nauczyciel.