Przedszkole Miejskie nr 29
"Kasztanowa Kraina"
w Gorzowie Wielkopolskim
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

*procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

  

PROCEDURA
PRZYPROWADZANIA
I ODBIERANIA DZIECI

Z PRZEDSZKOLA OBOWIĄZUJĄCA

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 29
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 


 
Załączniki:

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 29 W GORZOWIE WLKP.

 

1.     Za przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola odpowiedzialność ponoszą rodzice dziecka.

2.     Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola w ustalonych godzinach: od 6.00 do 8.00, 14.30 – 17.00, lub w wyjątkowych sytuacjach w dowolnym czasie, po wcześniejszym poinformowaniu nauczyciela grupy o późniejszym przybyciu dziecka i wcześniejszym odebraniu.

3.     Ze względu na bezpieczeństwo wychowanków drzwi przedszkola zamykane są o godz. 8:15, a otwierane o godz. 14:15. W godzinach otwarcia przedszkola w holu dyżuruje woźna.

4.     Biorąc pod uwagę czas pracy grup w oddziałach przedszkolnych  znajdujących się w budynku SP nr 13 (7:00 - 16:00), rodzice dzieci z powyższych oddziałów przyprowadzają je do budynku PM nr 29 od godz. 6:00 do godz. 6:59, a odbierają po godz. 16:00.

5.     Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci z budynku SP nr 13 zobowiązani są do okazania identyfikatora dyżurującemu portierowi w szkole, a następnie udają się bezpośrednio do sali.

6.     Dzieci odbierane są z przedszkola lub szkoły. Nie mogą być odbierane podczas przechodzenie z budynku przedszkola do szkoły i odwrotnie.

7.     Rodzice lub osoby upoważnione odpowiedzialni są za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

8.     Rodzice lub osoby upoważnione osobiście powierzają dziecko nauczycielowi. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.

9.     W trakcie przyprowadzania i odbierania dzieci rodzice lub osoby upoważnione  wchodzą pojedynczo do sali i potwierdzają ten fakt w tygodniowej karcie obecności.

10. Nauczyciel odbierający dziecko od rodzica lub osoby upoważnionej ma obowiązek zwrócenia uwagi, czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych, mogących stworzyć zagrożenie. Za przyniesione przez dziecko rzeczy wartościowe przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

11. Dziecka chorego lub którego stan uzasadnia podejrzenie o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola.

12. Dziecko odbierane jest z przedszkola przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby, które posiadają psychofizyczną zdolność do zapewnienia dziecku bezpiecznej i należytej opieki. W przypadku braku zdolności takiej opieki dziecko nie zostanie wydane.

13. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca. Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.

14. Wypełnione upoważnienie do odbioru dziecka na dany rok szkolny, rodzice osobiście przekazują nauczycielom przedszkola.  Nauczyciele są odpowiedzialni za sprawdzenie poprawności jego wypełnienia. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane bądź zmienione przez rodziców. W/W upoważnienie winno być podpisane przez oboje rodziców. W innych sytuacjach podpis składa rodzic sprawujący opiekę prawną. W przypadku władzy rodzicielskiej przysługującej w pełni obojgu rodzicom, oboje mają prawo upoważnić do odbioru dziecka osobę trzecią.

15. Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią, ale po ukończeniu przez nią 10 roku życia będzie respektowane przez przedszkole wyłącznie wówczas, gdy będzie potwierdzone pisemnie przez rodziców.

16. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i okazać go na żądanie nauczycielki.

17. Na telefoniczną prośbę rodzica dziecko nie może być wydane.

18. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

19. Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście od nauczycielki.

20. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.

21. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie przedszkola pod opieką rodziców lub osób upoważnionych.

22. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.

23. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej nie dłużej niż godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy Komisariat Policji. O niemożliwości skontaktowania się z rodzicami dziecka. O zaistniałym fakcie nauczyciel powiadamia dyrektora bądź jego zastępcę.

24. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciel.